Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden e-commerce.

De klant dient steeds de algemene voorwaarden voor internetverkoop te lezen alvorens een internetbestelling te plaatsen. Bij iedere bestelling wordt hem gevraagd uitdrukkelijk te bevestigen dat hij deze voorwaarden aanvaardt, zoniet kan hij de bestelling niet afronden.
De nietigheid of toepassing van een bepaling van onze voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van andere bepalingen.


IDENTITEIT VAN DE VERKOPER   

Cockaert BV  handelend onder de naam schoolenkantoor.be

Antwerpsesteenweg 11-13    2500  Lier

BTW BE 0473.729.687

RPR MECHELEN

Te bereiken :

Tel  03/480.39.75

Fax 03/488.22.65 

E-mail:  info@cockaert.com

Open :

ma t/m vr : 9.00 -18.00 u

zat : 10.00 - 16.00 u.

 

TOTSTANDKOMING VAN INTERNETVERKOOP

Onze e-catalogus met produkten en hun omschrijving vormt op zich geen aanbod. Het volstaat bijgevolg niet een reservatiedocument in te vullen op onze website om een verkoop tot stand te brengen. Pas bij het ontvangen van de bevestigingsmail is de koop gesloten. Cockaert BV behoudt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van  de klant bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren.

Cockaert BV is uitsluitend actief in België. Goederen die dienen geleverd te worden dienen bij de bestelling volledig betaald te worden. De overeenkomst wordt gesloten in het nederlands.

 

RECHT VAN VERZAKING 

Voor een klant die een consument is in de zin van de Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument is het verzakingsbeding van toepassing :

“ De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstovereenkomst.”

De consument kan zijn verzaking ter kennis brengen via post, fax of e-mail. Binnen de

7 werkdagen volgend op de verzending van zijn ter kennisbrengen, dient de consument de koopwaar met alle middelen en op zijn eigen risico en kosten terug te zenden naar Cockaert BV – Antwerpsesteenweg 11-13 – 2500 Lier, met daarbij een kopie van de factuur en de leveringsdocumenten.

Verzendingen port betaald door de bestemmeling en tegen rembours zullen dus worden geweigerd.

Het recht op verzaking kan niet worden ingeroepen in volgende gevallen:

  1. Levering van produkten of diensten die met instemming en op vraag van de consument volgens zijn specificaties zijn vervaardigd of uitgevoerd, of die een persoonlijk karakter hebben, of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of die snel verouderen.
  2. Levering van CD,DVD, software, computerfiles en andere informatie-dragers in welke vorm ook.
  3. Levering van boeken en andere gedrukte uitgaven in welke vorm ook.
  4. Wanneer de klant met de verkoper schriftelijk uitzonderlijk een andere leveringstermijn of leveringsvoorwaarden of afspraken van welke aard ook zijn overeengekomen dan normaal gangbaar.

Kosten van Cockaert Copy Service voor het terugzenden van producten aan de klant indien de klant niet de voorwaarden nageleefd heeft voor de uitoefening van zijn verzakingsrecht of indien de klant producten teruggezonden heeft waarvoor het verzakingsrecht niet geldt, zullen op de klant verhaald worden.

Wanneer het verzakingsrecht werd uitgeoefend overeenkomstig de voormelde voorwaarden, zal Cockaert bv binnen een termijn van 14 dagen overgaan tot terugbetaling. De terugbetaling zal gebeuren op het bankrekeningnummer dat de klant dient te vermelden in zijn verzakingsschrijven.

Het verzakingsrecht in niet van toepassing voor zakelijke transacties.

 

PRIJZEN

De webshop is voor particulieren en bedrijven. Onze prijzen worden zowel inclusief als exclusief BTW weergegeven.

De vermelde prijzen en eventuele promoties zijn enkel geldig voor bestellingen geplaatst via onze webshop schoolenkantoor.be en kunnen niet opgeëist worden in onze winkel.

De prijzen zijn exclussief toeslagen en taksen zoals reprobel, auvibel, recupel en bebat.
Cockaert bv zal op zijn facturen duidelijk melding maken van deze wettelijke en van overheidswege verplichte toeslagen.

Recupel 
- Bijdrage om oude toestellen te recupereren en te verwerken
- meer info op www.recupel.be

Bebat 
- Bijdrage op alle batterijen
0.057 € per batterij  - excl. 21% BTW (als artikel of bijgeleverd in een toestel) 
0.057 € excl 21% BTW voor Lithium herlaadbare batterij (bijgeleverd bij oplaadbaar toestel tem 150gr)
- meer info op www.bebat.be

Auvibel
- Type auteursrecht op geheugendragers zoals CD's, DVD's en USB-sticks
- Meer info op www.auvibel.be 

Reprobel
- Type auteursrecht op copiers en multimediatoestellen
- Meer info op www.reprobel.be
 

Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze internetverkoop de prijs die van toepassing was op het moment van de bestelling.

Alle prijsaanbiedingen geschieden vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen

 

LEVERINGEN EN VERZENDINGEN

Alleen leveringen met een factuurwaarde boven de 65.00 euro (excl. BTW) geschieden franco.
Leveringen met een netto factuurwaarde van minder dan 65 euro (excl. BTW), 5.95 euro transport- en administratiekosten.
Verzendingen geschieden per eigen expeditie, per post, GLS of DHL .
Kosten voor expreszendingen zijn voor rekening van de koper.
Verzendingen die een tweede maal dienen aangeboden te worden omwille van een foutief opgegeven leveringsadres door de klant of een eerste weigering van de klant worden verhoogd met de kosten van het transport.Retourkosten via post,spoor, of vreemde expeditie zijn ten laste van de koper.

 

AFHALING

Indien de klant zijn bestelling zelf afhaalt in onze winkel te Lier, worden er geen transport- en administratiekosten gerekend. De betaling dient contant te gebeuren in onze winkel, tenzij schriftelijk anders afgesproken.

 

BETALING

De klant betaalt zijn bestelling:
Via klassieke overschrijving op ons rekeningnummer 751-0045171-09

De bestelling zal gedurende 5 dagen voor de klant gereserveerd worden, in afwachting van zijn betaling. Na deze termijn kan Cockaert BV beslissen de bestelling te annuleren.

De klant kiest voor volledige betaling bij bestelling.

 

LEVERTERMIJN

De leveringstermijnen, te goeder trouw gegeven in de bevestigingsmail, zijn als aanduiding gegeven en vormen dus geen essentiële voorwaarden van de verkoop.

Indien 30 dagen na de bestelling nog steeds geen leveringsdatum is vastgesteld, kunnen beide partijen en zonder kosten of schadevergoeding de bestelling annuleren.

 

KLACHTEN


Klachten moeten binnen 8 dagen na ontvangst van de levering schriftelijk bij ons ingediend worden.
Dit kan geschieden per fax : 03/488.22.65 of per e-mail : kathleen@cockaert.com.
Na verloop van die termijn worden klachten niet meer aanvaard.
Klachten hebben geen recht van erkenning, indien het geleverde op enigerlei wijze verwerkt,bedrukt of versneden is.
Het aannemen van de goederen per post, expeditie of spoor zonder bemerkingen op vrachtbrief of ontvangstbewijs geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat is.

 

GARANTIE

De wettelijke garantie is van toepassing. Gezien haar hoedanigheid als tussenpersoon, beperkt Cockaert BV de garantie inzake de geleverde goederen tot die garantie die haar wordt toegekend door haar fabrikant.

 

EIGENDOMSVOORBEHOUD

Tot aan de volledige afrekening van alle vorderingen, welke door de koper uit de verkoopsovereenkomst voortvloeien blijven de geleverde goederen het uitsluitend eigendom van de verkoper en kunnen ingeval van onregelmatige betaling door de koper, terstond en zonder rechterlijke tussenkomst door de verkoper worden teruggevorderd.

 

STOPZETTING DER SAMENWERKING


Indien de verkoper of koper voor welke reden dan ook de commerciële relatie wil stopzetten, kan de koper geen aanspraak maken op teruggaverecht of creditering van vroeger geleverde goederen.

 

RECHTBANKEN


Elk geschil is onderworpen aan Belgisch recht. Alleen de rechtbanken van Mechelen zijn bevoegd.

 

PRIVACY

Cockaert BV gebruikt uw gegevens uitsluitend voor het afhandelen van uw bestelling. Al uw persoonlijke gegevens kunt u te allen tijde opvragen. Neem hiervoor contact op met kathleen@cockaert.com. Wij geven uw persoonlijke gegevens niet door aan derden.